Samarbejdspartnerne

Det er sammen med vores samarbejdspartnere at vi formår at gribe og stabilisere vores brugere, og finde frem til de muligheder brugeren vil have størst udbytte af. Vi ønsker derfor at styrke samarbejdet til vores eksisterende partnere, og udvide båndene til fremtidige samarbejder.

Hvis du sidder i forvaltningen eller et tilbud, og mener at vi kan stå stærkere sammen, hører vi meget gerne fra dig.

Socialforvaltningen

Vi er i den nye centerstruktur pr. 1. januar 2020, med i “Center for støtte til borgere i egen bolig og aktivitets- og samværstilbud”. Her er vi i tæt samarbejde med hjemmevejledere, og de andre aktivitets og samværstilbud på tværs af hele København. Vi en en del af projekt “Grib København”. Projektet har blandt andet partnerskaber med aktivitets og samværstilbud og tager udgangspunkt i § 82 a., b. og d. Serviceloven. Her efterspørges hverdagsaktiviteter, fælleskaber og læringsforløb. Alt dette rummer Mamma Mia, som vi kan tilbyde i AST regi, med vores tilknyttede skole.

Vi er et § 104 tilbud i Serviceloven, og vi har en driftoverenskomst med Københavns kommune. Som selvejende institution med driftsoverenskomst, følger vi de samme retningslinjer som de kommunale institutioner.

Således har vi også gennem årerne lavet udviklingsplaner i overensstemmelse med forvaltningens mål, med handleplaner og evaluering.

Hjemmevejlederne § 85 Serviceloven

Hjemmevejledning er tilbud til borgere, der har brug for støtte i egen bolig, bofællesskab eller solist bolig. På Mamma Mia er vores brugere primært i egen bolig, og flere har derfor tilknyttet en hjemmevejleder. En hjemmevejleder kan blandt andet hjælpe én med at oprette struktur i hverdagen, praktisk støtte til indkøb m.m., støtte til udvikling af relationer og arbejde med misbrug.

Vi samarbejder med hjemmevejledere på flere planer, både om gruppeforløb, i forbindelse med projekt Grib København. Hjemmevejlederne henvender sig også vedrørende en borger, de vurderer vil have gavn af, at komme på Mamma Mia og her aftaler vi altid en rundvisning,

Vi har igennem tiden haft mulighed for, at deltage på p-møder og fortælle hjemmevejlederne i vores nærområder om Mamma Mia, så vi har et mere indgående kendskab til hinanden.

Distriktspsykiatrien

Psykiatrisk Ambulatorium samarbejder med socialcentret og de øvrige sociale og socialpsykiatriske tilbud i deres nærområder, og i den forbindelse med Mamma Mia. ​​

Psykiatrisk Ambulatorium tilbyder behandling til borgere, som lider af svære psykiske sygdomme som skizofreni og andre psykoser samt alvorlige personlighedsforstyrrelser.

Alle, der får et behandlingsforløb på DPC, bliver tildelt en fast kontaktperson. Kontaktpersonen har ansvaret for at tilrettelægge behandlingen for borgeren, hvor de kan inddrage Mamma Mia som en del af recovery processen for at borgeren kommer ind i et fælleskab og bliver mere selvhjulpen.

Vi kan også samarbejde med DPC hvis der opstår bekymringer vedrørende en borger, som selvfølgelig både er tilknyttet DPC og Mamma Mia, hvis vi har fået samtykke fra borgeren.

Beskæftigelses-forvaltningen

Vi samarbejder med BIF om virksomhedspraktikanter i afklaringsforløb til flexjob, samt ressourceforløb til afklaring om førtidspension. Det handler ofte om mennesker der har været udsat for en arbejdsskade, og som skal fortsætte i arbejdslivet, men ikke længere har mulighed for at yde en 37 timers arbejdsuge. Her har vi mulighed for at have flere virksomhedspraktikanter i forløb, fra få timer og op til 37 timer ugentligt, alt efter behov.

Hvis borgeren der får tilkendt førtidspension stadig vil arbejde her, kan de efterfølgende fortsætte som frivillige, efter eget ønske.

Botilbud og bofælleskaber

Vi har mange botilbud og bofælleskaber i Nordvest, hvor vi tager på besøg og fortæller om Mamma Mia. Her giver vi beboerne mulighed for at kunne spørge ind til og møde os, før de begiver sig hen på Mamma Mia.

Vi bidrager til, at de kan komme med på udflugter og deltage i aktiviteter igennem Mamma Mia, som et ekstra supplement til deres botilbud.

Vi tilbyder undervisning på alle bosteder i københavn. Læs mere under fanen “skolen” om muligheden.

Psykiatrienheden

Psykiatrienheden varetager sagsbehandling for borgere i i botilbud, eller som modtager hjemmevejlederstøtte i egen bolig. Den opsøgende støttekontaktpersonsordning varetages også af dem.

Enheden er ansvarlig for samarbejdet med den regionale behandlingspsykiatri og Socialforvaltningens egne bo- og dagtilbud på psykiatriområdet. Det er i dette samarbejde, vi kan modtage henvendelser fra psykiatrienheden om borgere de vurderer, vil drage nytte af, at komme i et tilbud som Mamma Mia.

Andre AST-tilbud

Vi samarbejder med Team KAT, som er en del af udviklingssporet i Aktivitet og Samvær i Socialpsykiatrisk Center Nord-Vest. De udarbejder sammen med peers og frivillige med brugerbaggrund, sammenhængende, strukturerede og meningsfyldte forløb for borgere i Københavns Kommune. Team KAT arbejder med rehabilitering, brobygning og partnerskaber. I 2019-2020 tilbyder team KAT et mindfullness forløb på 10 uger hos Mamma Mia.

Vi er i dialog med Frinova, som hjælper med at fremme borgerens ansvar for sin egen situation, og borgerens oplevelse af kvalitet i psykiatrien. Dette støtter vi op omkring på Mamma Mia.

Vi er i dialog med NABO centeret på Amager, og står for administrationen for deres skole, som fusionerede med Mamma Mia skolen i 2007.

Vi har overtaget arbejdsopgaver fra Vigør, som var et beskæftigelsestilbud der lå i NV, men blev lukket i 2018.

De psykiatriske akutmodtagelser og udskrivningsmentorer

Mamma Mias målgruppe består primært af mennesker som lider af svære psykiske sygdomme, såsom skizofreni, andre psykoser og alvorlige personlighedsforstyrrelser. Det selvsamme målgruppe, som har gentagne indlæggelser på de psykiatriske akutmodtagelser, i længere eller kortere perioder. Vi støtter borgere ekstra meget som forebyggende indsats mod indlæggelse. samt har et godt samarbejde med udskrivningsmentorerne når borgeren er udskrevet.

Udskrivningsmentorerne har mulighed for at holde deres møder med den udskrevne borger på Mamma Mia, så vi kan lave en helhedsorienteret indsats sammen med borgeren.

Vi hjælper borgerne når de udskrives, og kommer tilbage til deres eget hjem igen. Det kan være ved, at ringe og være i daglig kontakt med vedkommende, eller andre indsatser i forhold til hvad der er behov for.

Den sociale hjemmepleje

Mamma Mia har i 2019 deltaget i projekt “Kom Trygt Ud”. Det har været et 8 ugers forløb, til mennesker som modtager hjælp fra den sociale hjemmepleje, på grund af psykisk handicap, misbrug eller psykosociale problemer, og som har følt sig ensomme.

Netværksdannelse har fra projektets start været en central del af træningsforløbet, og mange øvelser var tilrettelagt, så deltagerne ville komme hinanden ved, og lære hinanden at kende. Mange af deltagerne har i en årrække levet i isolation, og det unikke ved projektet og samarbejdet har været, at det er lykkedes at nå denne gruppe, at få dem stimuleret og givet dem mod på at komme ud ad døren, og blive aktive deltagere af et fællesskab, og det fælleskab de er blevet inviteret ind i på Mamma Mia, har de kunnet drage nytte af på forskellig vis.