Sådan behandler vi dine personlige oplysninger

Hos Mamma Mia har vi ofte brug for personoplysninger om dig, når vi skal løse vores opgaver. Men vi bruger kun dine personlige oplysninger, når det er nødvendigt for, at vi kan løse vores opgaver.
Det er vores ansvar at sikre, at du trygt kan overlade dine personoplysninger til os. Det er et ansvar, vi tager alvorligt.

I denne privatlivspolitik kan du læse mere om personoplysninger og om, hvordan vi bruger dem i vores daglige arbejde.

Hvem er vi?

Vi er dataansvarlig for de behandlinger vi foretager os af dine personoplysninger, og du kan kontakte os ved hjælp af følgende kontaktoplysninger:

Mamma Mia aktivitets og samværstilbud
Utterslev Torv 30
2400 Kbh. NV
CVR-nr.: 178 01 384
Telefon: 38 60 69 43

Hvilke personoplysninger har vi brug for?

Som selvejende institution kan vi behandle følgende kategorier af personoplysninger, når det er nødvendigt for, at vi kan løse vores opgaver:

Mail: mammamia@mmnv.dk

Vores databeskyttelsesrådgiver (DPO), der bl.a. kan besvare spørgsmål om rettigheder, og hvordan vi behandler dine personoplysninger kan kontaktes på:

Mail: DPOSI@kk.dk

Hvad er vores formål med behandling af dine personoplysninger?

Vi behandler personoplysninger i forbindelse med håndtering af vores aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Som en del af den pleje vi yder, behandler vi i nogle tilfælde dine personoplysninger i forbindelse med forskellige ydelser hvor vi, på bagrund af brugerens forespørgsel, hjælper med ansøgninger til socialforvaltningen.
Vi behandler også personoplysninger ved den sideløbende administration i forhold til de borgere der benytter tilbuddet, ved navneregistrering. Det kan være ved tilsyn fra statslige myndigheder, ved evt. klager og andre utilsigtede hændelser mv. I forbindelse med tilbuddets fysiske sikkerhed eller formidling af informationer på fx. Vores hjemmeside kan der anvendes billeder/videooptagelser, der også anses for personoplysninger, det vil også omhandle Facebook og bladet Gloria.
Personoplysninger behandles tillige i forbindelse med tilbuddets personale herunder ved ansættelse, løbende administration, personaleudvikling og fratrædelse.

Hvilke personoplysninger har vi brug for?

Som selvejende institution kan vi behandle følgende kategorier af personoplysninger, når det er nødvendigt for, at vi kan løse vores opgaver:

1. Aktivitets- og samværstilbud

Kategori

Beskrivelse

Almindelige ikke fortrolige personoplysninger
 • Adresser
 • Personlig information
 • Anden information
 • Foto og video
Almindelige fortrolige personoplysninger
 • CPR-nummer
Følsomme personoplysninger

2. Administration i forhold til borger

Kategori

Beskrivelse

Almindelige ikke fortrolige personoplysninger
 • Adresser
 • Personlig information
 • Uddannelse & CV
 • Ansættelsesforhold
 • Anden information
 • Foto og video
Almindelige fortrolige personoplysninger
 • CPR-nummer
 • Sociale forhold
 • Straffedomme og lovovertrædelser
Følsomme personoplysninger
 • Helbred

3. Personale

Kategori

Beskrivelse

Almindelige ikke fortrolige personoplysninger
 • Adresser
 • Personlig information
 • Ansættelsesforhold
 • Uddannelse & CV
 • Anden information
 • Foto og video
Almindelige fortrolige personoplysninger
 • CPR-nummer
 • Indkomstforhold
 • Kontooplysninger
 • Familieforhold
 • Straffedomme og lovovertrædelser
Følsomme personoplysninger
 • Fagforening
 • Helbred

Hvor stammer personoplysningerne fra?

Som kommunal myndighed modtager vi person- oplysninger fra flere kilder:

 • den enkelte borger,
 • andre borgere, fx pårørende og værger
 • andre kommuner, myndigheder, institutioner og virksomheder
 • institutionens egne medarbejdere

Hvis vi indsamler eller modtager oplysninger om dig fra andre, der ligger ud over ovennævnte oplysninger bliver du oplyst herom særskilt.

Hjemmel
Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger, findes primært i Serviceloven og Sundhedsloven. I nogle tilfælde er vores behandling baseret på lovgivningen om databeskyttelse. Der er som udgangspunkt tale om følgende bestemmelser:

 • Servicelovens §§ 104
 • Databeskyttelsesforordningen, artikel 6, stk. 1, litra e
 • Databeskyttelsesforordningen, artikel 9, stk. 2, litra f
 • Databeskyttelsesloven § 8, stk. 1 og stk. 2, og § 11, stk. 1

Ifølge reglerne i databeskyttelseslovgivningen må vi som offentlig myndighed registrere og behandle per- sonoplysninger, når det er nødvendigt, og kun som led i vores arbejde som myndighed. Vi skal desuden opbevare sagens oplysninger, så vi efterfølgende kan dokumentere sagens forløb. Det følger af de almindelige forvaltningsretlige regler mv.

Ud over de ovenfor nævnte bestemmelser, kan vores behandling af dine personoplysninger i nogle tilfælde ske på baggrund af særlige regler. Når der findes sådanne særlige reger, følger vi naturligvis også disse.

Samtykke og tilbagekaldelse af samtykke

Når personoplysninger er nødvendige for, at vi kan løse vores opgaver, skal vi ikke have dit samtykke.
Vi skal dog have samtykke i særlige tilfælde, for eksempel hvis vi ønsker at bruge et portrætbillede af dig på vores hjemmeside. Vi beder om dit samtykke, i de situationer hvor det er nødvendigt, før vi foretager den pågældende behandling.
Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i første afsnit.
Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Hvem deler vi personoplysninger med?

Vi videregiver personoplysninger, hvis det er nødvendigt for, at vi kan løse vores opgaver og naturligvis kun, når det er lovligt.

Vi kan for eksempel overlade persondata til vores databehandlere (eksterne leverandører).  De behandler data i overensstemmelse med de aftaler, vi har indgået med dem, som blandt andet fastlægger, at

de kun må behandle personoplysningerne i overensstemmelse med vores instruktioner.

Vi kan videregive personoplysninger til myndigheder, organisationer, virksomheder og personer, som vi skal kontakte i sagerne. Det kan vi for eksempel gøre:

 • ved høring efter forvaltningsretlige krav,
 • ved fremsendelse af en afgørelse, eller notater til brug for en afgørelse eller
 • ved indberetning til myndigheder, fx Skat.

I en række tilfælde deler vi ikke-fortrolige personoplysninger med offentligheden, journalister og andre interesserede. Det kan for eksempel ske ved vores offentliggørelse af ikke-fortrolige personoplysninger på vores hjemmeside mv. og ved udlevering af oplysninger, som er omfattet af aktindsigt.

Vi kan oplyse, at vi overfører personoplysninger til 3. lande. Det drejer sig om virksomheden Facebook der er beliggende i USA. Vi kan oplyse, at modtageren/databehandleren er omfattet af Privacy Shield.

Hvornår sletter vi dine personoplysninger?

Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige for, at vi kan udføre vores arbejde. Dine personoplysninger bliver som regel opbevaret lige så længe som den sag, de indgår i.  Det er i de fleste tilfælde fem år regnet fra udgangen af den journalperiode, som omfatter sagen.

På enkelte områder kan der være en kortere eller en længere slettefrist:

 • Længere slettefrist kan forekomme grundet lovkrav, hvis det er nødvendigt for løsningen af vores myndighedsopgaver. Personoplysninger der behandles i forbindelse med en social ydelse, vil blive opbevaret i 3 år efter at sagen er afsluttet. Oplysninger vedrørende administration og som udgør regnskabsmateriale vil blive opbevaret i 5 år.
 • Kortere slettefrist kan forekomme i forbindelse med eksempelvis tv-overvågning, hvor vi følger tv-overvågningslovens regel om, at optagelserne som udgangspunkt skal slettes senest efter 30 dage.
 • Personalesager bliver generelt opbevaret 5 år efter fratrædelse blandt andet af hensyn til krav til opbevaring af regnskabsmateriale. Jobansøgninger vil som udgangspunkt blive opbevaring i 6 måneder.

Dine rettigheder

Ud over vores oplysningspligt, som er håndteret i denne privatlivspolitik, har du efter databeskyttelses-forordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.  Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til indsigt i dine oplysninger
Du har ret til at blive oplyst om, hvilke personoplysninger vi behandler om dig og til hvilket formål, samt andre informationer, der kan give dig et overblik over, hvad vi anvender dine personoplysninger til.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du har en ret til at bede om dokumentation for, at vores retsstilling har større betydning end din retstilling som borger/registreret.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har ret til at få udleveret personoplysninger, som behandles om dig, såfremt oplysninger er indsamlet på grundlag af et samtykke eller en kontrakt.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Dine klagemuligheder

Du kan kontakte os, hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder eller klage over vores håndtering af dine personoplysninger. Hvis du er utilfreds med vores svar på din henvendelse, har du også mulighed for at klage til Datatilsynet på datatilsynet.dk.