Mamma Mia

360 brugere. 360 individer som lider af psykiske sygdomme, skizofreni, andre psykoser, samt personlighedsforstyrrelser er tilknyttet Mamma Mia. 360 mennesker, der ikke sidder i ensomhed i deres lejlighed. 360 mennesker der med vores daglige støtte, opbakning og vejledning formår, at beholde deres bolig. 360 mennesker der ikke lever på gaden. 360 mennesker der gennem deres daglige virke på Mamma Mia finder værdighed. 360 mennesker, der gennem stabilitet og kontinuitet mestrer deres egen hverdag og deres eget liv.

Mamma Mia er et af Københavns kommunes ældste tilbud for mennesker med sindslidelser. Vi er en selvejende institution lokaliseret i Nordvestkvarteret tæt på Utterslev Mose. Vi støtter, stabiliserer og vejleder 360 sindslidende fra hele København.

Vores tilbud er et kosteffektivt stabiliseringstilbud som er en af de bedste investeringer indenfor socialpsykiatrien.

Kontakt-oplysninger

Adresse:

Mamma Mia
Utterslev Torv 30
2400 København NV

Tlf.:
60 55 56 01

E-mail:
mm@mmnv.dk

Bestyrelsen

Mamma Mias bestyrelse består af samarbejdspartnere indenfor;
beskæftigelsesområdet, social og behandlingspsykiatrien, samt akuttilbud. Bestyrelsen repræsentere et stærkt fællesskab af fagligt engagerede medlemmer, hvor indsatsen og drømmene for mennesker i psykiatrien er ambitiøse.

Der er også 2 brugerrepræsentanter med i bestyrelsen, der er valg hvert år i januar iblandt brugerne.

Medlemmer af bestyrelsen:

Mathilde Holmegaard

Bestyrelsesforperson

Teamleder på Herberget Hillerødgade, Botilbud

Signe Skammerritz

Bestyrelsesmedlem

Psykiatrisk overlæge,
Distrikspsykiatrien Møntmestervej Region Hovedstaden

Maria Benavente Rasmussen

Bestyrelsesmedlem

Afdelingsleder Væksthuset
Afdeling København

Katrine Martina

Bestyrelsesmedlem

Oversygeplejerske, Distriktpsykiatrien Møntmestervej, Region Hovedstaden

Anne Remahl

Bestyrelsesmedlem

Kirkens Korshær, Drejervej

Skolebestyrelsen

Skolens bestyrelse er sammensat af en lærerrepræsentant, en repræsentant fra LAP samt tre repræsentanter fra lokalområdet.

Kasper Boye

Formand

Vibeke Bidstrup

Næstformand

Mia Omø Lundsgaard larsen

Bestyrelsesmedlem

Ragna Heide

Repræsentant LAP

Rikke Volf

Lærerrepræsentant

Susanne Helbæk Thomsen

Deltagerrepræsentant

Jens F. Hansen

Deltagerrepræsentant

Vores mission
– Socialstragien

Sådan fører Mamma Mia, Socialstrategien 2018-2022 fra københavns kommune, ud i livet.

Et værdigt liv

Tryghed og omsorg

Fundamentet for et godt liv er at føle sig tryg, set og anerkendt som et menneske med en plads i samfundet – og at få opfyldt nogle helt basale menneskelige behov. Socialforvaltningen i København er for mange et sikkerhedsnet, hvor den ekstra hjælp og støtte i hverdagen er med til at sikre den enkeltes livskvalitet. Københavnere skal opleve en social indsats, der møder deres ønsker og behov for tryghed, sikkerhed, pleje og omsorg, og som har fokus på både fysisk og mental sundhed. Tryghed og omsorg giver den nødvendige ro og stabilitet til at kunne kigge fremad mod en mere selvstændig tilværelse.

Mamma Mia tilbyder den tryghed og omsorg der beskrives ved, at samværet er tolerant og åbent for forskelligheder. Det viser sig bland andet i adfærden omkring holdninger, religiøse eller politiske overbevisninger, hvor vi bestræber os på, at rumme den enkeltes særegenhed. Dette er nødvendigt, for at vi kan være et tilbud til et bredt udsnit af vores målgruppe, som er meget sammensat. Åbenheden er et væsentligt led i at skabe tillid og rum for, at hver enkelt af vores brugere kan vise flest mulige facetter af sin personlighed og udvikle sig. Men åbenheden og tolerancen må ikke være på bekostning af de mere skrøbelige og angste brugere, der i så fald udstødes, så det er fin balance at bevæge sig i.

Mamma Mia har åbent alle årets dage, hvilket betyder at man altid kan blive mødt eller ringe til os. Ved at være det sikkerhedsnet der er med til at gribe én, før det fører til en indlæggelse eller stabiliserer ens psykiske tilstand, griber vi mange mennesker i deres forskellige sindstilstande.

Anerkendelse forstår vi på Mamma Mia som, at brugere bliver set, taget alvorligt og accepteret.

Vi er af den overbevisning, at sindslidende har behov for et socialt liv blandt andre mennesker. At de har behov for at indgå i et fællesskab med mulighed for at etablere et tilhørsforhold, bekendtskaber og venskaber. For på sigt at kunne søge ud i civilsamfundet.

Netværk og fællesskaber

Familie og netværk er for mange et holdepunkt i livet og en del af menneskers identitet og sikkerhedsnet. Hvis man intet netværk har, kan det for eksempel resultere i ensomhed og i yderste konsekvens være årsag til social deroute. Københavnere, der har et skrøbeligt eller slet intet netværk, skal derfor have hjælp til at opbygge nye relationer og genskabe gamle, måske tabte relationer. Hvor det er muligt, skal netværk tættere på borgerens hverdag, så der er mulighed for at deltage i samfundets fællesskaber. Det kan for eksempel være lokalsamfundet, skolen, arbejdspladsen, foreningslivet eller tilbud drevet af ngo’er og frivillige foreninger, hvor nye ven- og bekendtskaber kan begynde. Adgang til sådanne fællesskaber kræver bl.a. et tæt samarbejde mellem Socialforvaltningen og civilsamfundet.

Her ser vi vores fornemmeste opgave ved, at tilbyde gruppeforløb i samarbejde med hjemmevejlederne på Mamma Mia. Til at støtte brugerne med at komme ud i civilsamfundet og deltage. Den støtte brugerne oplever på Mamma Mia resulterer også i, at brugerne knytter sig til hinanden, og hjælper hinanden i dagligdagen, og udfylder de roller som en familie normalt ville udfylde.

En mere direkte metode vi igennem mange år har brugt er, at træne sociale færdigheder hos den enkelte bruger. Det kan være færdigheder, der måske kun i begrænset omfang er blevet indlært på grund af et tidligt sygdoms gennembrud, eller som er glemt på grund af lang tids isolation eller færden i specielle miljøer.

Psykoedukation kan f. eks. være et gruppeforløb vi tilbyder.

Formålet med at understøtte udviklingen af brugernes sociale kompetencer er dobbelt. På den ene side letter det brugernes mulighed for at indgå i eksisterende relationer på Mamma Mia og andre steder. På den anden side – og på samme tid – øger det brugernes muligheder for at udvikle og opnå nye relationer.

Et selvstændigt liv

Øget mestring og selvhjulpenhed

Alle skal have mulighed for at leve et liv på egne præmisser. For nogle mennesker er det dog ikke muligt, uden de får støtte til at lære at mestre dagligdagen og dermed med tiden blive mere selvhjulpne. Københavnernes egne ønsker og behov er altid i fokus, og indsatsen skal tilrettelægges i et samarbejde mellem borger, fagperson og eventuelt pårørende. Der kan for eksempel være fokus på borgerens evne til at indgå i sociale sammenhænge, på mentalt at kunne håndtere krævende epi- soder eller på at kunne klare de daglige gøremål i hjemmet. Teknologiske og praktiske hjælpemidler, der gør det nemmere at leve et mere selvstændigt liv, skal også være en naturlig del af indsatsen. Københavnere med særlige behov skal derudover i endnu højere grad end nu have mulighed for at støtte hinanden til at få det bedre, for eksempel gennem brugerorganisationer og peer-to-peer.

Vi giver på Mamma Mia mange muligheder for, at indgå i de daglige arbejdopgaver som bruger. Det kan både være som frivillig medarbejdende bruger, med ugentlige faste arbejdsopgaver. Eller man kan få ansvar for forskellige opgaver eller områder. Deltage i undervisning på skolen. Samt tilbyder vi motiverende samtaler om, hvordan man kan øve sig på essentielle gøremål for, at mestre eget liv bedre.

En meningsfuld hverdag, uddannelse og beskæftigelse

Mennesker har brug for en hverdag, der fylder dem med glæde – hvor de er en del af et socialt fællesskab, og hvor de føler, at de bidrager med noget til andre. Når man har noget meningsfuldt at stå op til om morgenen, giver det energi og motivation til at kunne mestre mere selv. Derfor skal hverdagen for udsatte københavnere også være fyldt med fritidsaktiviteter, naturoplevelser og deltagelse i fællesarrangementer. For mange vil en uddannelse og et arbejde være en vigtig del af et meningsfuldt liv. De skal derfor opleve, at kommunen på tværs af forvaltninger løfter opgaven med at finde en uddannelse eller et arbejde, der matcher deres ressourcer. Det er en forudsætning, at arbejdsmarkedet er fleksibelt og rummeligt som for eksempel med socialøkonomiske virksomheder, der skaber arbejdspladser til københavnere med særlige behov.

Det sociale fællesskab vægtes højt på Mamma Mia ud fra en opfattelse af, at deltagelse og inddragelse kan virke støttende og udviklende, samt det at få adgang til, og indgå i et fællesskab kan virke som en modvægt til isolation, udstødelse og ensomhed.

Bolig

Hjemmet udgør for de fleste tilværelsens holdepunkt. Hvis man ikke har nogen fast bolig, kan det være svært at koncentrere sig om noget som helst andet. En stabil boligsituation er derfor udgangspunktet for at kunne arbejde aktivt med at komme sig og leve mere selvstændigt. Nogle vil kunne bo i egen bolig med støtte, mens andre vil have behov for en mere intensiv støtte på en døgninstitution eller et botilbud. Med tiden er det målet, at flest muligt skal kunne bo så selvstændigt, som deres funktionsniveau tillader. En udfordring i København er dog, at der mangler billige boliger. Det er derfor hele tiden nødvendigt at afsøge nye muligheder for alternative boligløsninger, så flere borgere med særlige behov kan få deres egen bolig.

På Mamma Mia griber vi og stabiliserer brugerne, og sørger for at de holder deres bolig. Nogle kan have hjemmevejleder og andre ikke.

Vi kan give samtaler om hvordan folk holder deres bolig, hvis der er behov for det. Eller hjælpe med, at få udredt problematikker/konflikter mellem brugere og deres naboer.

Samt hjælpe med spørgsmål de måtte have omkring deres lejeforhold mm.

En helstøbt og langsigtet løsning

Sammen med borgeren

Når man arbejder med mennesker og deres personlige udfordringer, kan man ikke trække løsningerne op fra en kasse eller gøre, som man plejer. Vi går efter den bedste løsning for den enkelte og giver altid den hjælp, borgeren har ret til. Vi er til hver en tid opmærksomme på, at behov og evner kan ændre sig. Derfor finder vi løsninger både inden for og uden for forvaltningens grænser. Borgeren er ekspert i sit eget liv, og vi vil møde borgeren med tillid og i øjenhøjde – altid på borgerens præmisser. Vi vil inddrage og undersøge mulighederne sammen og altid sikre, at borgeren har adgang til sin sag og forstår de beslutninger, der træffes. Når borgeren føler sig inddraget og lyttet til, har vi nået et af vores mål. Derfor stræber vi også efter, at borgerne møder medarbejdere, der allerede kender dem og deres behov.

Ligesom det er brugerens udspil, der afgør, hvad de vil bruge Mamma Mia til, er det omvendt Mamma Mias ansvar hele tiden at synliggøre stedets muligheder, og invitere til og støtte den enkelte i, at gøre brug af dem. Nogle brugere indgår i forpligtende aftaler af den ene eller anden slags.

Mamma Mia indeholder derfor også relationer og aftaler af forpligtende karakter. Hvor vores tilbud og kontakt i første omgang er kravfrit, kan dette udvikle sig i takt med brugerens tilknytning til stedet, andre brugere og medarbejdere. Vi møder derfor brugeren i øjenhøjde og dér hvor de er, i deres liv.

I samarbejde med andre aktører

Hverdagen for københavnere med særlige behov er kompleks, og Socialforvaltningen er blot én blandt flere aktører, der omgiver dem. Det er ikke nok at tage stilling til borgerens sag ud fra Socialforvaltningens afgrænsede arbejdsområde. Derfor skal vi aktivt samarbejde med både pårørende, netværk, frivillige, lokalsamfund, arbejdsgivere og uddannelsestilbud, samt andre forvaltninger og sektorer om en fælles løsning for borgeren. Vi vil tage ansvar for at bygge bro og koordinere, indtil borgeren står med en plan, der virker, og vi vil følge op og gøre vores bedste for at skabe en rettidig, sammenhængende og professionel indsats.

Vi vil altid med glæde komme ud og fortælle om vores tilbud, så ring eller skriv endelig, hvis du arbejder i psykiatrien og vil kende mere til hvad vi kan tilbyde, og hvilke rammer vi har.

Vi har under fanen “samarbejdspartnere” beskrevet en del af dem vi samarbejder med på tværs, i hverdagen.

På Mamma Mia lægger vi vægt på at overholde tavshedspligten, ikke kun fordi det er et lovkrav, men også fordi det er vigtigt for brugernes oplevelse af selvbestemmelse. Vi mener, at brugerne har krav på fortrolighed i kontakten med den enkelte medarbejder. Videregivelse af information eksternt kan kun gives med samtykke fra den enkelte berørte bruger i den givne situation.

En sund og fagligt stærk organisation

Videndeling og faglig udvikling

Med 8.000 ansatte er vi Danmarks største socialforvaltning. Det betyder, at vi har mange kolleger, vi kan lære af, og vi har et ansvar for at dele den viden, vi opbygger sammen. Samtidig efterspørger vi feedback og spreder de gode resultater i og udenfor kommunen. Vi er nysgerrige over for om- verdenen, og vi udvikler vores faglighed i takt med den nyeste viden og teknologi på vores område.

På Mamma Mia er vi 42 medarbejdere på forskellig vis. Vi ser indad og udad, holder os bredt orienteret på egen faglighed og tværfagligt.

Vi holder os orienteret om hvilke tiltag der sker i psykiatrien, vi støtter Landsorganisationen Sind og LAP og Det sociale netværk psykisk sårbar, Frivilligcenter SR- bistand og meget andet.

Vi kan igennem faglig udvikling forbedre os sammen, og være skarpe på vores kerneopgave.

Tillidsdagsorden og arbejdsfælleskaber

Samarbejdet mellem medarbejdere og ledere i forvaltningen er baseret på tillid og en fælles ambition om at skabe meningsfulde løsninger for køben- havnerne. I det enkelte arbejdsfællesskab skal både leder og medarbejder have indflydelse på, hvordan kerneopgaven bliver løst inden for de rammer og regler, der gælder. Vi taler om vores succeser og fejl, så vi kan lære af dem. Vi gør det, vi ved, der virker, men hvis vi kan se, at noget kan gøres bedre eller anderledes, tager vi initiativ til at forbedre, udvikle og afbureaukratisere vores metoder og arbejdsgange.

På Mamma Mia arbejder vi tæt sammen dagligt, og har faste indlagte refleksionsrum, fuldtidsmedarbejdere, vikarer og frivillige. Vi har fælles faglige dage, til udvikling og evaluering på vores arbejdsmetoder og opgaveløsninger.

Vi har et åbent og tillidsfuldt arbejdsmiljø.

Et sundt og trygt arbejdsmiljø og en sikker drift

Vi er stolte over at gøre vores arbejde, fordi det gør en forskel for andre. Vi ønsker at rekruttere og fastholde dygtige medarbejdere til vores arbejdsfællesskab, og derfor skaber vi mulighederne for at bruge og udvikle faglige kompetencer i arbejdet. Vi lægger vægt på en fagligt kvalificeret ledelse, der sætter retning og omsætter politiske og organisatoriske rammer til den lokale arbejdsplads. Vi tager fælles ansvar for at skabe trivsel og forebygge sygefravær, og vi bidrager til sikre og trygge rammer gennem dialog om arbejdsmiljøet – til gavn for både borgere og kolleger.

På Mamma Mia vægter vi trivsel og udvikling af faglige kompetencer meget højt, og alle har eller skal i 2020 gennemgå diplom uddannelsen i recovery.

Vi er en arbejdsplads med meget lavt sygefravær, gennemsnittet sidste år, (2019) lå på 5 dage pr. medarbejder.

Mamma Mia’s organisationsplan